• 91 434 08 92
  • ul. Adama Mickiewicza 12/3, Szczecin
    Dzisiaj kancelaria jest zamknięta

Informujemy, iż dnia 5 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana adresu kancelarii komornika na: 70-384 Szczecin, ul. Adama Mickiewicza 12/3.

Z uwagi na panujące zagrożenie związane z COVID-19 zalecamy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wypełnij wniosek

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Poniżej znajduje się formularz ułatwiający przygotowanie wniosku egzekucyjnego. Do wypełnionego i podpisanego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy dołączyć w oryginale tytuł wykonawczy na podstawie którego będzie prowadzone postępowanie. Przygotowane w ten sposób dokumenty należy złożyć w kancelarii Komornika Sądowego w Szczecinie Łukasza Pauch.

Dane wierzyciela




Wierzyciel
Adres
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miasto
NIP *
PESEL *
REGON *
KRS *
Numer telefonu **
*  Wymagane jest wskazanie przynajmniej jednego identyfikatora wierzyciela.
**  Dane nieobowiązkowe.

Dane dłużnika




Dłużnik
Adres
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miasto
NIP *
PESEL *
REGON *
KRS *
Imiona rodziców **
Numer telefonu **
*  Wymagane jest wskazanie przynajmniej jednego identyfikatora dłużnika.
**  Dane nieobowiązkowe.

Tytuł wykonawczy




Tytuł wykonawczy
Tytuł z dnia
Sygnatura akt / tytułu wykonawczego

Egzekwowane należności












Rachunek bankowy wierzyciela




Numer rachunku bankowego na który zostaną przekazane wyegzekwowane kwoty
Nazwa banku

Dodatkowe informacje o dłużniku