• 91 434 08 92
  • ul. Adama Mickiewicza 12/3, Szczecin
    Dyżur telefoniczny: 09:00 - 15:00
    Dzisiaj otwarte: 08:00 - 15:00


Nasze publikacje prasowe

Komornik Szczecin – Centrum Łukasz Pauch

Publikacje Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie Łukasza Pauch oraz pracowników tutejszej kancelarii poruszają praktyczne aspekty sądowego postępowania egzekucyjnego i problematykę wykonywania orzeczeń sądowych.

6 grudnia 2017 r.

Komornik jako „zbłąkany wędrowiec” w Święta Bożego Narodzenia?

Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres dla każdego z Nas. Zgodnie z wieloletnią tradycją przy wigilijnym stole zawsze znajdziemy wolne miejsce przygotowane dla zbłąkanego wędrowca. Co jednak stanie się w sytuacji, gdy niezapowiedzianym gościem, który zapuka do drzwi będzie funkcjonariusz publiczny jakim jest komornik sądowy? Czy komornik ma prawo podjąć się czynności egzekucyjnych w Święta Bożego Narodzenia, w inne dni świąteczne, dni wolne od pracy oraz w porze nocnej? Czy przepisy prawa przewidują jakieś szczególne zasady podejmowania takich czynności? Odpowiedzi na powyższe pytania należy odszukać w treści kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz ustawy o dniach wolnych od pracy.


CZYTAJ WIĘCEJ
24 października 2017 r.

Nowe przywileje egzekucyjne rolników

Minister Sprawiedliwości wydał w dniu 5 lipca 2017 r. rozporządzenie w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Nowy akt prawny, który wszedł w życie 2 sierpnia 2017 r. zastąpił poprzednie rozporządzenie z 1996 r., które nie przystawało do obecnej sytuacji gospodarczej i technologicznej w rolnictwie, wyłączając spod egzekucji m.in. konia z uprzężą czy kierat, od dawna nieużywane w produkcji rolnej.


CZYTAJ WIĘCEJ
8 lipca 2017 r.

Nowy bat na dłużników alimentacyjnych

Nowelizacja art. 209 Kodeksu karnego, która weszła w życie w dniu 31 maja 2017 r. ma być w założeniu ustawodawcy sprawnym narzędziem podnoszącym skuteczność egzekucji roszczeń alimentacyjnych. W swoich wypowiedziach Minister Sprawiedliwości podkreślał przy tym, że nowe rozwiązania dotyczą tylko tych rodziców, co do których – z ustaleń postępowania – będzie wynikać, że stać ich na płacenie alimentów, ale uchylają się od tego obowiązku z przyczyn niedających się zaakceptować moralnie ani społecznie.


CZYTAJ WIĘCEJ
3 kwietnia 2017 r.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem pomocniczym zarówno do postępowania rozpoznawczego, jak i postępowania egzekucyjnego. Charakteryzuje je samodzielność funkcjonalna i strukturalna, czemu daje wyraz systematyka ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), zgodnie z którą postępowanie zabezpieczające unormowane zostało w wyodrębnionej części drugiej.


CZYTAJ WIĘCEJ
1 marca 2017 r.

Koszty działania komornika poza terenem rewiru komorniczego

Źródłem finansowania działalności egzekucyjnej komornika są zarówno opłaty egzekucyjne, jak i zwrot wydatków gotówkowych. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy kosztami działalności egzekucyjnej komornika, skatalogowanymi w art. 34 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (dalej: Ustawa), a kosztami egzekucji.


CZYTAJ WIĘCEJ
1 lutego 2017 r.

Skarga na naliczenie podatku VAT przez komornika nie przysługuje

Skarga na czynności komornika uregulowana w art. 767 kpc jest podstawowym środkiem zaskarżenia czynności komornika oraz zaniechań dokonania czynności. Legitymację do wniesienia skargi ma strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.


CZYTAJ WIĘCEJ
4 stycznia 2017 r.

Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika

Skuteczne ukrywanie przez dłużnika majątku lub niemożność ustalenia jego składników, które doprowadziłyby do zaspokojenia roszczenia stanowią nierzadko duży problem dla wierzyciela. W praktyce bowiem podmiot ten posiada ograniczone możliwości w zakresie poszukiwania majątku dłużnika. Ustawodawca przewidział uregulowanie zmierzające niewątpliwie do zwiększenia skuteczności i przyspieszenia toczących się postępowań egzekucyjnych. W celu wzmocnienia statusu wierzyciela – nowelą z dnia 2 lipca 2004 r.- wprowadzono instytucję zlecenia poszukiwania majątku dłużnika.


CZYTAJ WIĘCEJ
1 grudnia 2016 r.

Eksmisja do lokalu socjalnego, lokalu zastępczego oraz pomieszczenia tymczasowego

W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.


CZYTAJ WIĘCEJ
1 października 2016 r.

Eksmisja do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe

W przypadku, gdy złożono pozew o eksmisję, pozwany, w odpowiedzi na pozew lub na rozprawie, winien wskazać przesłankę uprawiającą go do przyznania lokalu socjalnego oraz przedstawić stosowne dokumenty. Jeżeli sąd nie będzie miał wiedzy o sytuacji życiowej pozwanego lokatora, nie przyzna mu prawa do lokalu socjalnego. Wówczas, w zależności od konkretnej sytuacji, komornik przeprowadzi eksmisję do pomieszczenia tymczasowego lub noclegowni, schroniska czy innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej przez gminę. W wyroku orzekającym eksmisję sąd bierze pod uwagę zarówno dotychczasowy sposób korzystania z lokalu, jak i sytuację materialną i rodzinną lokatora.


CZYTAJ WIĘCEJ
6 września 2016 r.

O eksmisji ogólnie

Problematyka eksmisji, a więc egzekucji wydania (i opróżnienia w stanie wolnym od osób i rzeczy) nieruchomości jest często drażliwym tematem nie tylko dla wierzycieli i dłużników, ale też dla gmin, spółdzielni mieszkaniowych, ośrodków pomocy społecznej oraz samych komorników sądowych. Cała istota rzeczy polega na tym, że eksmisja wymaga wyważenia interesów wierzyciela, który chce wykonywać swoje prawa dotyczące nieruchomości, a z drugiej strony dłużnika, który broni swojej najbardziej osobistej sfery życia i prywatności.


CZYTAJ WIĘCEJ